ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การปลูกพืชไม่ใช่ดิน (SOILLESS CULTURE)

การปลูกพืชโดยใช้วัสดุใดๆ ที่ไม่ใช่ดิน พืชจะได้รับน้ําและอาหารจากสารละลายธาตุอาหาร ที่ผู้ปลูกเป็นผู้ให้กับพืช

การปลูกในน้ำ (WATER CULTURE)

– ลักษณะของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่รากพืชจะต้องสัมผัสหรือแช่อยู่ในน้ำ หรือสารละลายธาตุอาหารโดยตรงและตลอดเวลา

การปลูกในวัสดุปลูก (SUBSTRATE CULTURE)

– การปลูกพืชในลักษณะที่คล้ายกับการปลูกในดินมากที่สุด แต่มีการให้สารอาหารผ่านระบบน้ำหยดมีการให้สารละลายธาตุอาหารในปริมาณและความถี่ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วงอายุ

การปลูกพืชในอากาศ (AEROPONICS CULTURE)

– การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในลักษณะรากพืชไม่ได้แช่อยู่ในน้ำ หรืออยู่ในวัสดุปลูกใดๆ แต่ปล่อยให้รากเปลือยอยู่ในอากาศ ไม่สัมผัสกับสิ่งใดเลยมีการจับยึดส่วนโคนลําต้นพืชให้ตั้งตรง และรากลอยอยู่ในอากาศได้

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION