ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

การปลูกพืชโดยใช้วัสดุใดๆ ที่ไม่ใช่ดิน พืชจะได้รับน้ําและอาหารจากสารละลายธาตุอาหาร ที่ผู้ปลูกเป็นผู้ให้กับพืช

ข้อดี

  • สามารถทําการเพาะปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปีในทุกสภาพแวดล้อม
  • ประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายการเตรียมดิน และการกําจัดวัชพืช
  • ลดปัญหาศัตรูพืชที่เกิดจากดิน สามารถปลูกในพื้นที่เดียวกันได้ตลอดปี
  • เป็นระบบการใช้น้ำและธาตุอาหารพืช ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • สามารถผลิตพืชที่สะอาด มีคุณภาพทั้งด้านกายภาพชีวภาพและเคมี ลดการใช้สารเคมี และการตกค้างในผลผลิต
  • ควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้ถูกต้องแน่นอนและรวดเร็ว

ข้อเสีย

  • เป็นระบบที่มีราคาแพงต้องลงทุนสูงในการเริ่มต้น
  • ต้องมีความชำนาญ และมีประสบการณ์มาก ในการควบคุมดูแล
  • ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา หากเกิดขัดข้องอาจทําให้ผลผลิตเสียหายได้

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION