ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ทักทายประจำวัน “ระวังแมลงดำหนามข้าว” ศัตรูข้าวระยะแตกกอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

https://www.facebook.com/AgricultureExtension50