ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สาเหตุของอาการผิดปกติของพืช

อาการผิดปกติพืช Abnormal symptom
พืชที่สูญเสียระบบทางสรีระไปเนื่องจากถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระตุ้น หรือรบกวนพืชอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ/หรือเซลล์ต่าง ๆ

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION