ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับเรื่อง เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร