เตือนโรคไหม้ข้าวระยะกล้า

เตือนโรคไหม้ข้าวระยะกล้า

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร