ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ภูมิปัญญาแป้งเท้ายายม่อม

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ)
ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะทั่วไปของเท้ายายม่อม

  • เท้ายายม่อมเป็นพืชพื้นเมืองประเภทแป้งชนิดหนึ่ง เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติด้านพืชพรรณที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชในท้องถิ่น
  • คำว่า เท้ายายม่อม พบว่า มีการเขียน 2 แบบ คือ ท้าวยายม่อม และ เท้ายายม่อม โดยมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ “ท้าวยายม่อม” ใช้เขียนในตำหรับอาหารและสำหรับใช้เป็นชื่อทางการค้า เช่น แป้งท้าวยายม่อม หรือ แป้งท้าว
  • ตามพจนานุุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เขียน คำว่า “เท้ายายม่อม” หมายถึง (น.) ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหัวหรือเหง้า มีลักษณะกลมแบน ใช้ทำแป้งเป็นอาหารได้ เรียกว่า แป้งเท้ายายม่อม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566