ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Young Smart Farmer Thailand

https://www.facebook.com/Youngsmartfarmerthailand

กองพัฒนาเกษตรกร

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092505706101