Category Archives: ข่าวทั่วไปงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) พร้อมเปิดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ภายใต้สโลแกน Smart & Strong Together ขับเคลื่อนงาน 5 ด้าน คือ 1.สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ทั้ง ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer 3.ส่งเสริมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต 4.สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และ 5.เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ในการพัฒนา Smart Officer และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และจัดนิทรรศการแสดงรูปแบบการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน โดยมีทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 เจ้าหน้าที่ศวก. ร่วมแสดงความยินดีเลขานุการใหม่

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเลขานุการกรม ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร