Category Archives: ข่าวทั่วไป


การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 26 พ.ย.61 เป็นต้นไป และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.nsfc2019.com
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 🌳เที่ยวเมืองรองจังหวัดกำแพงเพชร🍌

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 🌳เที่ยวเมืองรองจังหวัดกำแพงเพชร🍌

» ชุมชนนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

————————————————-
ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลจาก : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)