ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 6/2562 เรื่อง การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต fertilizer

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร