Infographic

สื่อต้นแบบถ่ายทอดความรู้การเกษตรรูปแบบ infographic จัดทำโดยกลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

การทำไร่นาสวนผสม
การทำปุ่ยหมัก
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
การทำอาหารจากกล้วย
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes