ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 5/2561 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

เรียบเรียง : กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร