ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างใกล้ชิด ซึ่งบางพื้นที่มีปริมาณน้ำน้อยและไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรัง

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร