จุดบริการที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1
(ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร)

 • ให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร เอกสารคำแนะนำ ณ จุดบริการ และบริการผ่านทางโทรศัพท์ / Website และ Facebook ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
 • พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล / ข่าวสาร องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำเบื้องต้นด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
 • รับเรื่อง – ส่งต่อ ประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และรับเรื่องร้องเรียน
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  http://www.servicelink.doae.go.th
จุดบริการที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1
(ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

 • ให้บริการเอกสาร สื่อด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • พัฒนา ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ที่ผ่านทาง Website Facebook Youtube และ Twitter เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
 • เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 5
(ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

 • จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น ทะเบียนฐานข้อมูล หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-Book เอกสารวิชาการ e-Brochure แผ่นพับ e-Book วิจัย e-Abstract บทคัดย่อ
 • ให้บริการห้องสมุด เช่น บริการการอ่าน การยืม-คืน สืบค้นข้อมูล ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • ให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ผ่าน http://library.doae.go.th
หนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง
แอปพลิเคชัน
หนังสือ เอกสาร วิดีทัศน์แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์