หนังสือ e-Book

e-Library​

Infographic/Motion Infographic​

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

YouTube

Application

Facebook

Twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

2143/1 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

– จุดบริการที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร) โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-2955-1641 โทรสาร 0-2955-1641

– จุดบริการที่ 2 อาคารโรงพิมพ์ ชั้น 1 (ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-5517

– จุดบริการที่ 3 อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) โทรศัพท์ 0-279-2594 โทรสาร 0-2579-5517

e-Mail : esc.agritech@gmail.com