ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือ e-Book
ห้องสมุด e-Library
ห้องสมุดภาพ
Facebook Live กับกรมส่งเสริมการเกษตร
การระบาดศัตรูพืช
Do It From Home อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี
หนังสือ Flipbook กรมส่งเสริมการเกษตร
Q&A เรื่องนี้มีคำตอบ

Info graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมพลังช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ในการจัดเตรียมชีวภัณฑ์ โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) 9 ศูนย์ เร่งผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา กว่า 180,000 กก. สนันสนุนให้แก่พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย รวมถึงพื้นที่การเกษตรทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172,500 ไร่ ดังนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) จำนวน 8,200 กก.เชื้อราไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อขยาย) จำนวน 11,500 ขวดเชื้อราไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อขยาย) สนันสนุนให้ ศจช. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปผลิตขยาย และนำไปใช้ในพื้นที่ โดยสามารถผลิตต่อเป็นเชื้อพร้อมใช้ได้ประมาณ 172,500 กก. (หัวเชื้อขยาย 1 ขวด สามารถผลิตต่อเป็นเชื้อพร้อมใช้ได้ประมาณ 15 กก.) [...]
กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวัน ชมวิวในบรรยากาศหุบเขาทุ่งทานตะวัน หรือจะขี่จักรยาน นั่งรถชมวิวก็สนุกได้ไม่แพ้กัน และก่อนกลับก็แวะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดน่ารักกลับไปฝากคนที่บ้าน ในเทศกาลทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล ลพบุรี  ใครไปแล้ว อย่าลืมนำภาพมาอวดกันด้วยนะคะ  ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มกราคม 2566 สถานที่แนะนำ >>>ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญช่วงเวลาบาน 12 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566ติดต่อ 089 615 2563https://maps.app.goo.gl/gPbwV6WzWfaugADu7?g_st=il ทุ่งทานตะวันไร่ฟ้าใสช่วงเวลาบาน 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565ติดต่อ 061 676 8503https://maps.app.goo.gl/tAT5iaTQDK5hLzuW9?g_st=il ทุ่งทานตะวันไร่จำรัสช่วงเวลาบาน 15 – 30 ธันวาคม 2565ติดต่อ 089 813 5361https://maps.app.goo.gl/wjq1uPn159zqg53B9?g_st=il ทุ่งทานตะวันไร่กิมเฮียงช่วงเวลาบาน 27 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม […] [...]
รับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 (JAEC) ตั้งแต่ วันนี้ – 18 พ.ย. 65 (สนง.กษอ. ส่งเอกสารให้ สนง.กษจ. ภายในวันที่ 21 พ.ย.65)คุณสมบัติผู้สมัคร1.อายุระหว่าง 20-27ปี จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.ต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป)2.เป็นเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดตามระยะเวลาโครงการ4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และสามารถฝึกงานหนักได้5.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และทำงานร่วมหรืออยู่รวมกันกับผู้อื่นได้6.ไม่มีพันธะทางการทหารในระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น7.ทำการเกษตรโดยปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จนถึงปัจจุบัน8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และมีความตั้งใจจริง กับการฝึกงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น9.ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคประจำตัวร้ายแรง ตาไม่บอดสี โดยมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน และต้องไม่มีรอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย10.ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือต้องโทษคดีอาญา11.บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุน และยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ12.มีผู้คำ้ประกันการเข้าร่วมโครงการวงเงิน 50,000 บาท………………………………………………..หลักฐานการสมัคร1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ2.หนังสือรับรองคุณสมบัติ3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน5.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว […] [...]
Q&A เรื่องนี้มีคำตอบ “เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ตัวช่วยเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช” เชื้อจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ในดิน น้ำ อากาศ บนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีทั้งชนิดที่เป็นโทษ ปัจจุบันมีการนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หลายอย่าง เช่น นำมาใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชและโรคพืช โดยทำให้แมลงศัตรูพืชป่วยเป็นโรคตาย หรือฆ่า ยับยั้ง หรือแข่งขันเจริญเติบโตกับเชื้อโรคพืช เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA [...]