ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมพลังช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ในการจัดเตรียมชีวภัณฑ์

โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) 9 ศูนย์ เร่งผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา กว่า 180,000 กก. สนันสนุนให้แก่พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย รวมถึงพื้นที่การเกษตรทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172,500 ไร่ ดังนี้

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อพร้อมใช้) จำนวน 8,200 กก.
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อขยาย) จำนวน 11,500 ขวด
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อขยาย) สนันสนุนให้ ศจช. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปผลิตขยาย และนำไปใช้ในพื้นที่ โดยสามารถผลิตต่อเป็นเชื้อพร้อมใช้ได้ประมาณ 172,500 กก. (หัวเชื้อขยาย 1 ขวด สามารถผลิตต่อเป็นเชื้อพร้อมใช้ได้ประมาณ 15 กก.)