กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์ปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควัน ช่วง ก.พ. – เม.ย.นี้ ทั่วประเทศ

“หยุดการเผา หยุดควันไฟ ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”