ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 1,310 เล่ม/แผ่น สำหรับจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่