ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 6,410 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 39 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่