ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 1,780 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 25 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่