ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มยุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 1,600 เล่ม/แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่