ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 11 เมษายน 2566 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 450 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่