ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 30 มกราคม 2566 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 600 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่