ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการพืชปุ๋ย ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับ จำนวน 750 เล่ม/แผ่น สำหรับจัดนิทรรศการวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566