ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 9 เมษายน 2564 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 200 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่