ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 530 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 45 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่