ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การขยายชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis อย่างง่ายในขวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068962248087