ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 4/2562 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

เรียบเรียง : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร