ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Q&A เรื่องนี้มีคำตอบ “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ”🐝


แมลงเศรษฐกิจ – ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง

🐝การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ สิ่งสำคัญที่ผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจจะต้องปฏิบัติ คือ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เนื่องจากภาครัฐจะได้มีฐานข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกาตรกรได้ถูกต้องแม่นยำ หรือกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA