ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งเกษตรกรรายเดิม/รายใหม่ที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปลูกพืช 15-60 วัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
– เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หรือเกษตรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำการเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

– เกษตรรายเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลทางการเกษตรได้ทาง Mobile Application DOAE Farm Book หรือที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านในวัน เวลาราชการ

 

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร