ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF . https://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/10/ชีววิธี.pdf