ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 2/2559 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร