ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสงกรานต์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง การจัดการยุวเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2560