Do it From Home DOAE :  การซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี