การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ผลกระทบของการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าต่อกรมส่งเสริมการเกษตร”  โดย นายกมล  มหาผล  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร