การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เขตและเครื่องหมายปลอดบุหรี่ สูบบุหรี่ พ.ศ.2561

การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เขตและเครื่องหมายปลอดบุหรี่ สูบบุหรี่ พ.ศ.2561
ลักษณะและรูปแบบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ เขตสูบบุหรี่