ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารวิชาการที่ 4/2557 การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

เรียบเรียง : นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร