Do It From Home : การปลูกผักไร้ดินแบบง่าย

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร