ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 13/2558 การปลูกพืชไร่หลังนา

เรียบเรียง : กลุ่มเกษตรชลประทาน กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร