ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าว

 

การปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าว

การปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดี ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ คือ เลือกที่ปลูกดี ใช้พันธุ์ดี ปลูกถูกวิธี ดูแลรักษาต้นมะพร้าวให้สมบูรณ์ ปราศจากโรค และศัตรูที่มารบกวนและแก้ไขอุปสรรคที่ทำให้มะพร้าวออกผลน้อย

สารบัญ
* การปลูกมะพร้าว
– การเลือกที่ปลูกมะพร้าว
– การเตรียมที่ปลูกมะพร้าว
– วิธีปลูก
– การใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวที่เริ่มปลูก
– การดูแลรักษาสวนมะพร้าวที่ออกผลแล้ว
* ศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด
– โรคมะพร้าวที่สำคัญ
– แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ
– สัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าว
* การดูแลสวนมะพร้าวไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2oX4TyT

เรียบเรียง : กองส่งเสริมการอารักขาพืชแล

จัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร