ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 7/2560 เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร