ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้พด.7

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมหาราช (ศพก.หลัก)

สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/people/สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/100004767545799/