ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หลักการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้

โดย นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

การเขียนบทวีดิทัศน์

โดย นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์

โดย นายกฤตวัฒน์  ขันธเกษ   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ

โดย นายเชิดศักดิ์  วังทอง   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม