หลักการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้

โดย นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

การเขียนบทวีดิทัศน์

โดย นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์

โดย นายกฤตวัฒน์  ขันธเกษ   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ

โดย นายเชิดศักดิ์  วังทอง   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม