ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การผลิตเบญจมาศพันธุ์ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เบอร์โทรศัพท์ 0 5309 6215

“เบญจมาศ” แม้ว่าจะเป็นไม้ดอกเมืองหนาว แต่รู้หรือไม่ว่า เบญจมาศขยายพันธุ์ง่ายมาก ด้วยวิธีการปักชำกิ่งยอด แต่ถ้าจะให้เบญจมาศที่ผลิตมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ สีดอกตรงตามสายพันธุ์ มีขนาดต้นที่สม่ำเสมอ ต้องใช้ต้นเบญจมาศพันธุ์ดีที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะจะเป็นต้นพันธุ์สะอาด

ต้นพันธุ์สะอาด คือ ต้นพันธุ์ที่ได้มาจากแหล่งผลิตที่มีการป้องกันกำจัดสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโรคจนถึงเก็บเกี่ยวตามหลักวิชาการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพืชที่จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ

การเตรียมดิน การเตรียมดินให้ไถดินตากแดดประมาณ 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ร่วน หากดินเป็นกรดปรับสภาพด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์ ใส่แกลบ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก อัตรา 3:2:1 ผสมให้เข้ากัน แปลงกว้าง 1-1.25 เมตร ยกแปลงสูง 15-20 เซนติเมตร

การเตรียมต้นพันธุ์ เตรียมต้นแม่พันธุ์ดี แล้วปักชำกิ่งยอดจนแตกรากใหม่ (อายุ 14 วัน) จึงย้ายกิ่งลงปลูกในแปลง

การปลูก
– ปลูกแบบเด็ดยอด ปลูก 4 แถวต่อแปลง ระยะปลูก 20 x 25 เซนติเมตร
– ปลูกแบบไม่เด็ดยอดหรือแบบต้นเดี่ยว ระยะปลูก 12.5 x 12.5 เซนติเมตร ให้แสงวันยาวตั้งแต่เริ่มปลูกเพื่อการเจริญเติบโตทางต้นและใบ โดยให้แสงไฟช่วงกลางคืนวันละ 3-5 ชั่วโมง
จนต้นสูง 30-40 เซนติเมตร จึงงดให้ไฟ
–  ขึงตาข่ายขนาด 12.5 x 12.5 เซนติเมตร
– สัปดาห์ที่ 5-8 คลุมผ้าดำ เพื่อชักนำให้เกิดวันสั้น เพื่อให้เบญจมาศสร้างและพัฒนาตาดอก

การเด็ดยอด หลังปลูก 10-15 วัน เด็ดยอดอ่อนให้เหลือใบไว้ประมาณ 3-4 คู่

การเด็ดดอก จะเด็ดดอกหลังปลูก 20-30 วัน โดยพันธุ์ดอกเดี่ยว เด็ดตาข้างของกิ่งแขนงให้หมด เหลือเพียงตายอดที่จะให้ดอกเพียงดอกเดียว ส่วนพันธุ์ดอกช่อ เด็ดเฉพาะดอกกลางออก หลังต้นสูง 30 เซนติเมตร

สำหรับผู้ที่สนใจขอรับข้อมูลการผลิตเบญจมาศพันธุ์ดี ติดต่อได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เบอร์โทรศัพท์ 0 5309 6215
หรือ ดาวน์โหลดแผ่นพับความรู้ทางการเกษตร เรื่อง การผลิตเบญจมาศพันธุ์ดี ได้ที่
https://esc.doae.go.th/การผลิตเบญจมาศพันธุ์ดี