ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


พัฒนาระบบสารสนเทศ การยื่นขอรับรองการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-GAP Online และ Pre-GAP ยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่

เรียบเรียง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.