ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การระบาดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2566
เตือนระวัง “การระบาดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้ง”