การวินิจฉัยลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจาก “สิ่งไม่มีชีวิต”

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564