ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ของสำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครนายก

ศึกษาดูงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสวนา “มุมมอง สลก. จากผู้รับบริการ” จากผู้แทนกอง/สำนัก เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับฟังบรรยาย “ระบบส่งเสริมการเกษตร” โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งกลุ่มยกร่างยุทธศาสตร์ และสรุปผลการยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนศรียา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก