ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


การไถกลบทดแทนการเผา ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร

การไถกลบเศษวัสดุการเกษตรลงไปในดิน นอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อการผลิตพืชอีกหลายประการ ได้แก่

  • เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ช่วยให้โครงสร้างดินดี เหมาะกับการเพาะปลูกพืช
  • ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
  • ส่งผลให้ดินโปร่ง รากพืชชอนไชง่าย พืชหาอาหารได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูง
  • ลดปัญหาเรื่องโรคและวัชพืช ทำให้มีการใช้สารเคมีน้อยลง
  • รักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม
  • ลดปัญหามลพิษทางอากาศ

การไถกลบควรทำควบคู่ไปกับการใช้ “น้ำหนักชีวภาพ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายเศษวัสดุการเกษตรให้เป็นปุ๋ยที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก