ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กุยช่าย เบตง

การถอดองค์ความรู้ “การปลูกกุยช่ายเบตง” จากนายชยพล ชาญวิรวงศ์ เกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006736215457